Stiftelser för Järnvägsanställda i Sverige

Stiftelsen greve Adolf von Rosens fond

Genom gåvobrev 15 november 1898 donerade Marika Dickson medel till en fond benämnd greve Adolf von Rosens fond. Permutation gjordes 1973. Fonden har fram till augusti 2004 förvaltats av Statens Järnvägar. Av Kammarkollegiet fastställt beslut 2004 skall fonden förvaltas av styrelsen för Stiftelsen SJ/BV-personalens Förmånsfond

Stiftelsen Axel Roos fond

Genom upprättat testamente från f.d. överingenjören vid statens järnvägsbyggnader, överste Axel Roos och hans maka Victory Roos, född Oliverkrona bildades fonden 22 januari 1921.

Permutering gjordes 1973. Fonden förvaltades av Statens Järnvägar fram till augusti 2004. Av Kammarkollegiet fastställt beslut 2004 skall fonden förvaltas av styrelsen för Stiftelsen SJ/BV-personalens Förmånsfond.

Stiftelsen Nils Varenius fond

Testamentet efter Greta Varenius år 1936 visade att samtliga efterlämnade tillgångar, fasta som lösa, skola bilda en fond, benämnd ”Nils Varenius Fond”.

Fonden ansökte 1996 och beviljades namnbyte till ”Stiftelsen Nils Varenius Fond”.

Fram till 2001-07-01 förvaltades fonden av affärsverket SJ. Efter ansökan från stiftelsens styrelse och SJ beslutade Kammarkollegiet 2003 att stiftelsen skall förvaltas av styrelsen för Stiftelsen SJ/BV-personalens Förmånsfond.

Stiftelsen SJ/BV-personalens Förmånsfond

Statens Järnvägars änke- och pupillkassa bildades enligt riksdagens beslut den 6 september 1872, efter en hemställan från Järnvägsstyrelsen till Kungl. Maj:t den 9 februari 1872.

I samband med att staten den 14 december 1936 övertog Statens Järnvägars änke- och pupillkassa och samtidigt ansvaret för familjepensionering, gjordes en försäkringsteknisk uträkning av kapitalbehovet för pensionering av änkekassans familjemedlemmar.

Av de överskottsmedel som därmed framkom, bildades Stiftelsen Statsbane-personalens pensions- och understödsfond, vars reglemente fastställdes av Kungliga Maj:t den 18 juni 1937.

Den 1 januari 1969 ändrades stiftelsens namn till Stiftelsen SJ-personalens Förmånsfond, samt vissa delar av reglementet.

Med Kommunikationsdepartementets godkännande ändrades reglementet 1997 och namnet till Stiftelsen SJ/BV-personalens Förmånsfond.

Nya ändringar beslutades på lagtima möte 2001 och permutering av reglementet godkändes i februari 2004 av Kammarkollegiet och av Länsstyrelsen i december 2004.